Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 18 marca do 22 marca br.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 01 kwietnia do 12 kwietnia br.(do godz. 15.00) www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli! We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać przez obu rodziców i dostarczyć do przedszkola „pierwszego wyboru". Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Zgodnie z ustawą pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają kandydaci zamieszkali w Rybniku.

Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi" równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.

Opłata za godziny pozostawiania dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne).

 

TERMINY NABORU DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia kryteriów gminnych

Copyright © 2012. All Rights Reserved.