Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 17:00

 Jest przedszkolem językowym o bogatych tradycjach.

 Codziennie, w każdej grupie wiekowej, w sposób zabawowy i całkiem naturalny, dzieci poznają język angielski. Zajęcia te są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli. Personel pedagogiczny placówki stanowi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli /siedmiu anglistów, logopeda,oligofrenopedagog/.

 Personel techniczny dba o racjonalne żywienie i czystość w otoczeniu dzieci, współtworzy z nauczycielkami atmosferę przyjazną i bezpieczną dla wychowanków.

 W miłej i rodzinnej atmosferze, zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami stymulowany jest wszechstronny rozwój każdego dziecka.

 W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycielki wykorzystują różnorodne metody pracy, które wpływają na harmonijny rozwój dzieci, pobudzają je do działania, tworzenia.

 

Jesteśmy przedszkolem stwarzającym dzieciom warunki optymalnego wszechstronnego rozwoju psychofizycznego otwartym na ich indywidualne potrzeby, zainteresowania i talenty.

 1. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola czują się:
  • bezpieczne,
  • radosne,
  • szczęśliwe,
  • twórcze,
  • aktywne.

Czytaj więcej...

Formy pracy z dziećmi:

 • zabawy: ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, ortofoniczne, gry i zabawy dydaktyczne
 • zajęcia zorganizowane
 • uroczystości grupowe i przedszkolne
 • spacery, wycieczki
 • kontakty okolicznościowe
 • prace porządkowe i na rzecz grupy

 Metody pracy aktywizujące rozwój dziecka:

 •  metoda Ireny Majchrzak, Glena Domamna, glottodydaktyka /przygotowujące do nauki czytania i pisania/
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • rozwijająca myślenie matematyczne wg koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • pedagogika zabawy
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metoda twórcza R.Labana
 • Batti Strauss
 • drama,
 • kinezjologia edukacyjna czyli gimnastyka mózgu,
 • elementy technik C.Freineta

1. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska „Nasze Przedszkole”- program wychowania i edukacji przedszkolnej - nr 1/p/2017/2018

2. Elżbieta Bartkowiak - program wychowawczy autorski „To ja – dziecko” - nr 2/p/2017/2018

3. Barbara Skóra – program z zakresu edukacji języka angielskiego „Eurokids” - nr 3/p/2017/2018

4. Barbara Skóra - program z zakresu edukacji regionalnej autorski „Bajtle” - nr 4/p/2017/2018

5. Anna Mocko - program zajęć dodatkowych z rytmiki „Zajęcia muzyczno-ruchowe w maluchach, młodszakach, średniakach i starszakach” - nr 5/p/2017/2018

Edukacja prozdrowotna i bezpieczeństwo.

Cele:
1. Gromadzenie przez dziecko wiedzy o zdrowiu i jego profilaktyce zdobywanej z różnych źródeł.
2. Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do zdrowia.
3. Rozwijanie umiejętności i nawyków prozdrowotnych (higiena, odżywianie).
4. Wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
5. Rozbudzanie zainteresowania bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego.
6. Poznanie zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożar, wypadek, burza).
7. Poznanie zagrożeń, które mogą spotkać dziecko ze strony nieznajomych.

Czytaj więcej...

Copyright © 2012. All Rights Reserved.