Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 17:00

 Jest przedszkolem językowym o bogatych tradycjach.

 Codziennie, w każdej grupie wiekowej, w sposób zabawowy i całkiem naturalny, dzieci poznają język angielski. Zajęcia te są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli. Personel pedagogiczny placówki stanowi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli /siedmiu anglistów, logopeda,oligofrenopedagog/.

 Personel techniczny dba o racjonalne żywienie i czystość w otoczeniu dzieci, współtworzy z nauczycielkami atmosferę przyjazną i bezpieczną dla wychowanków.

 W miłej i rodzinnej atmosferze, zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami stymulowany jest wszechstronny rozwój każdego dziecka.

 W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycielki wykorzystują różnorodne metody pracy, które wpływają na harmonijny rozwój dzieci, pobudzają je do działania, tworzenia.

 

Edukacja prozdrowotna i bezpieczeństwo.

Cele:
1. Gromadzenie przez dziecko wiedzy o zdrowiu i jego profilaktyce zdobywanej z różnych źródeł.
2. Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do zdrowia.
3. Rozwijanie umiejętności i nawyków prozdrowotnych (higiena, odżywianie).
4. Wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
5. Rozbudzanie zainteresowania bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego.
6. Poznanie zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożar, wypadek, burza).
7. Poznanie zagrożeń, które mogą spotkać dziecko ze strony nieznajomych.

Czytaj więcej...

Formy pracy z dziećmi:

 • zabawy: ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, ortofoniczne, gry i zabawy dydaktyczne
 • zajęcia zorganizowane
 • uroczystości grupowe i przedszkolne
 • spacery, wycieczki
 • kontakty okolicznościowe
 • prace porządkowe i na rzecz grupy

 Metody pracy aktywizujące rozwój dziecka:

 •  metoda Ireny Majchrzak, Glena Domamna, glottodydaktyka /przygotowujące do nauki czytania i pisania/
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • rozwijająca myślenie matematyczne wg koncepcji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • pedagogika zabawy
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metoda twórcza R.Labana
 • Batti Strauss
 • drama,
 • kinezjologia edukacyjna czyli gimnastyka mózgu,
 • elementy technik C.Freineta

Jesteśmy przedszkolem stwarzającym dzieciom warunki optymalnego wszechstronnego rozwoju psychofizycznego otwartym na ich indywidualne potrzeby, zainteresowania i talenty.

 1. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola czują się:
  • bezpieczne,
  • radosne,
  • szczęśliwe,
  • twórcze,
  • aktywne.

Czytaj więcej...

1. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska „Nasze Przedszkole”- program wychowania i edukacji przedszkolnej - nr 1/p/2017/2018

2. Elżbieta Bartkowiak - program wychowawczy autorski „To ja – dziecko” - nr 2/p/2017/2018

3. Barbara Skóra – program z zakresu edukacji języka angielskiego „Eurokids” - nr 3/p/2017/2018

4. Barbara Skóra - program z zakresu edukacji regionalnej autorski „Bajtle” - nr 4/p/2017/2018

5. Anna Mocko - program zajęć dodatkowych z rytmiki „Zajęcia muzyczno-ruchowe w maluchach, młodszakach, średniakach i starszakach” - nr 5/p/2017/2018

Copyright © 2012. All Rights Reserved.