1. Nazwa konkursu: IV przedszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 36 w Rybniku.

Nauczycielki prowadzące konkurs: nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Mocko, Hanna Plutowska

2. Cele konkursu:
• popularyzowanie poezji dziecięcej,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• zainteresowanie dzieci poezją,
• zachęcanie do występów na scenie,
• prezentacja umiejętności dzieci,
• wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
3. Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2,5 - 7 lat,
• każda grupa typuje swoich uczestników po otrzymaniu zgody od rodziców,
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego związanej
z patriotyzmem,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do koordynatora, do dnia 07.05.2019 r.
4. Przebieg konkursu:
Konkurs recytatorski odbędzie się w Przedszkolu nr 36 w Rybniku, 24.05.2019 r.
o godzinie 9:30. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze (2,5 – 4 lat), dzieci starsze (5 – 7 lat). Po zaprezentowaniu przez dzieci
w każdej grupie wiekowej przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.
5. Kryteria oceny i punktacja:
Powołana komisja dokona oceny, według następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie – 2 pkt.,
• interpretacja tekstu – 2pkt.,
• kultura słowa – 2pkt.,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ) – 2pkt.,
• wszelkie walory specjalne - dodatkowe 2 pkt.
6. Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy (w dwóch grupach wiekowych).
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania za udział w konkursie oraz drobne nagrody.
7. Kryteria oceny
Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
pamięciowe opanowanie – 2 pkt
interpretacja tekstu – 2 pkt
kultura słowa – 2 pkt
ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ) 2 pkt
dodatkowe 2 pkt za wszelkie walory dodatkowe,

Organizatorki:
Anna Mocko Hanna Plutowska Hanna Nogły

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.